Dovoz auta zo zahraničia: na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť?

Dovoz auta zo zahraničia: na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť?

by spravca

Uvažujete nad novým vozidlom a láka vás kúpa auta v zahraničí? Stále platí, že takáto možnosť vám ponúka širší výber, nové vozidlo môžete mať rýchlejšie ako na Slovensku a – čo je najdôležitejšie – za menej peňazí.

S kúpou vozidla zo zahraničia sú však spojené určité riziká, ktoré môžu vašu pôvodnú radosť z očakávania zmeniť na nočnú moru. Aj o nich si povieme čo–to v našom článku. Zameriame sa tiež na náležitosti, ktoré je pri dovoze auta na Slovensko potrebné splniť. Na čo by ste nemali zabudnúť a čo všetko obnáša prihlásenie auta do evidencie vozidiel?

Definícia dovezeného vozidla

Dovezené vozidlo znamená vozidlo legálne dovezené z inej krajiny, a to z krajín v rámci Európskej krajiny alebo z krajín mimo EÚ, prostredníctvom iných kanálov, než je oficiálny distribučný systém výrobcu.

Pri dovezenom vozidle je tiež rozhodujúce, či ide o nové alebo ojazdené. To ovplyvňuje napríklad povinnosť platiť DPH, o čom si povieme neskôr.

Zaujímavosť: Viete, kedy sa platí DPH pri dovoze tovaru zo zahraničia?

Ako postupovať pri prepise auta dovezenom zo zahraničia?

Odhlásenie vozidla

Ak už máte auto vyhliadnuté, kontaktovali ste predajcu, auto ste si obhliadli a vyskúšali, vaším prvým krokom na ceste k jeho osvojeniu je povinnosť spolu s pôvodným majiteľom zabezpečiť odhlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Tým sa zruší tzv. trvalé prihlásenie pre vývoz do cudziny.

Doklady, ktoré by ste si mali prevziať spolu s autom

 • Kúpno–predajná zmluvu, faktúra alebo darovacia zmluva k vozidlu
 • Doklad o odhlásení
 • Technický preukaz vozidla vydaný príslušným dopravným úradom (OSVEDČENIE O EVIDENCII ČASŤ II)
 • Prevozné značky (ak si plánujete vozidlo previezť sami)
 • Protokoly o platnej technickej a emisnej kontrole

Prevoz vozidla na Slovensko

Štartujeme a vezieme auto domov. Sadnete za volant, alebo o túto službu požiadate niekoho iného? Práve spôsob prevozu je rozhodujúci v tom, či potrebujete prevozné značky alebo nie.

Na prevoz vozidla na Slovensko máte teda 3 možnosti:

 • Zvolíte si špecializovanú firmu, ktorá zabezpečuje prevoz automobilov – služby dovozu áut fungujú takmer po celej Európe. Podľa vašich požiadaviek vie firma vybaviť nielen samotný dovoz auta až k vašim dverám, ale aj kontrolu inzerátov, voľbu vhodných ponúk a vybavenie administratívy. Počítajte však s poplatkom za takúto službu, ktorý sa začína už pri hodnote 350 €.
 • Preprava auta na prívesnom vozíku – v tomto prípade je nevyhnutné, aby auto, ktoré bude ťahať vozík, aj samotný vozík boli registrované a poistené. Vznikajú vám tiež náklady na benzín, diaľničnú známku, prípadne na prenocovanie počas cesty.
 • Auto si priveziete sami – ak sa odhodláte na prevoz vozidla vo vlastnej réžii a plánujete na ňom zo zahraničia odísť, musíte si vybaviť tzv. prevozné (dočasné) značky a poistenie. Tie vám môže zabezpečiť špecializovaná firma, ktorá vám k ním vybaví aj poistenie vozidla. Značky vám vie vystaviť aj Orgán Policajného zboru na základe žiadosti o vydanie prevozných značiek. Tu si poistenie vybavujete sami. Prevozné značky majú zvyčajne platnosť od 5 do 30 dní a výška poplatku za tieto značky závisí od konkrétnej krajiny, spravidla za ne zaplatíte od 12 do 50 €. Preverte si však, či sú prevozné značky vrátane poistenia platné v každom štáte, cez ktorý budete prechádzať pri vašej ceste späť.

Upozornenie: Ak auto nebude mať prevozné značky, ale ak ich platnosť vyprší, je nutné vybaviť na obvodnom úrade na Slovensku dočasné značky alebo vozidlo na kontrolu dotiahnuť.

Preklady dokladov

Na vybavenie všetkých potrebných náležitostí na Slovensku potrebujete všetky doklady v slovenskom jazyku. Preklad nie je potrebný, ak sú dokumenty v českom jazyku. Preklad samozrejme musí byť oficiálny, teda pripravený úradným prekladateľom.

Budete potrebovať úradný preklad technického preukazu, kúpno–predajnej zmluvy, faktúry, potvrdenia o odhlásení vozidla, prípadne potvrdenia o vykonaní technickej a emisnej kontroly. Pokiaľ spolu s autom dostanete aj COC certifikát v cudzom jazyku, nemusíte ho dať preložiť do slovenčiny, tento dokument je v rámci EÚ jednotný.

V každom prípade odporúčame kontaktovať príslušný dopravný inšpektorát a overiť si, aké doklady treba úradne preložiť.

Kontrola originality

Následné vás čaká overenie, či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Pozor si treba dávať na dodržanie lehoty na podanie žiadosti na obvodnom úrade, a to do 15 dní odo dňa vykonania kontroly originality. V opačnom prípade by ste museli kontrolu originality absolvovať znova.

Technická a Emisná kontrola

Povinnosť technickej a emisnej kontroly sa na vás nevzťahuje v prípade, že ich má vozidlo platné z krajiny pôvodu.

V opačnom prípade tak však musíte urobiť, prípadne v niektorých prípadoch vám ich môže nariadiť aj obvodný úrad dopravy. Ich výsledkom musí byť „spôsobilé“ a potvrdením je Protokol o technickej a Protokol o emisnej kontrole. Podmienkou pri podávaní žiadosti na obvodnom úrade je, že STK a EK nesmie byť staršia ako 30 dní.

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

Túto žiadosť schvaľuje Obvodný úrad – Odbor dopravy. Ten vám vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia a osvedčenie o evidencii časť II (teda veľký technický preukaz).

Predkladáte tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu (ak je dovezené z tretích krajín),
 • odborný posudok o kontrole originality,
 • protokoly z EK a TK,
 • potvrdenie o vyradení z evidencie v zahraničí,
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou, ak vám bola táto povinnosť uložená,
 • prípadne COC certifikát.

Povinné zmluvné poistenie

Pred samostatným prihlásením vozidla, musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Urýchlite si túto povinnosť a využite rôzne online porovnávače, kde zistíte najlepšiu cenu poistného pre dané vozidlo. Všetko uzatvoríte na diaľku a poistenie je platné ihneď po zaplatení. Odpadáva teda povinnosť navštíviť pobočku poisťovne osobne. Všetky dokumenty súvisiace s poistkou vám prídu na uvedený e-mail.

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla

Povinnosť predložiť toto potvrdenie je platná od 1. januára 2016. Vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa hovorí, že  v konaní v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom k žiadosti na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa predkladá potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla.

To znamená, že pri dovezených vozidlách zo zahraničia je potrebné uhradiť poplatok, ktorý potvrdzuje prevzatie zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla. Presnú cenu si môžete vypočítať uvedením VIN čísla na stránke idovoz.sk. Poplatok je potrebné uhradiť prevodom alebo vkladom hotovosti na účet, poprípade môžete využiť aj platbu kartou.

Evidencia vozidiel

Ak ste splnili všetky predchádzajúce body, vaše kroky povedú na dopravný inšpektorát.

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné na dopravnom inšpektoráte predložiť:

 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie na prepis auta, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES,
 • potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku, ak sa jedná o nové vozidlo, dovezené z iného členského štátu Európskej únie. Ak bolo auto zakúpené mimo krajín EÚ, pripravte si aj potvrdenie o zaplatení cla,
 • potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla,
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Administratívna technická a emisná kontrola

Posledným krokom je administratívna technická a emisná kontrola pre získanie kontrolných nálepiek, ktorú je potrebné vykonať do 7 dní od prihlásenia vozidla. Je praktické navštíviť rovnaké pracovisko STK, kde vám tieto kontroly robili aj predtým.

DPH a clo

Aby sme tomu správne porozumeli, rozdeľme si túto otázku na dve skupiny: vozidlo dovezené z členského štátu EÚ a vozidlo dovezené z krajín mimo EÚ.

Vozidlo dovezené z krajín EÚ

V tejto otázke je rozhodujúce to, či ide o nový dopravný prostriedok alebo jazdené vozidlo:

Nové vozidlo: má najazdené menej ako 6000 km alebo je maximálne 6 mesiacov staré – vzniká vám povinnosť zaplatiť DPH. DPH však neplatíte v štáte, kde ste vozidlo kúpili, ale v štáte, kde ho chcete prihlásiť do evidencie.

Ojazdené vozidlo: má najazdené viac ako 6000 km a je staršie ako 6 mesiacov – platíte DPH jedine vtedy, ak si vozidlo kúpite od predajcu vozidiel (nesúkromnej osoby). V tomto prípade platíte DPH v krajine, kde vozidlo kupujete. Na Slovensku už DPH neplatíte. Ak si kúpite ojazdené vozidlo od súkromnej osoby, tak DPH platiť nemusíte.

Vozidlo dovezené z krajín mimo EÚ

Pri nákupe vozidla z krajín mimo EU ste povinní zaplatiť okrem DPH aj clo. Dovozca vozidla musí zaplatiť clo buď na colnom úrade, ktorý je vstupným úradom na územie Európskej únie, alebo na colnom úrade v krajine svojho bydliska.

Na čo myslieť pri kúpe vozidla zo zahraničia?

Nákup vozidla zo zahraničia prináša so sebou určité riziká. Na čo by ste mali myslieť a na čo si dať pozor pri kúpe?

 • Ešte pred odchodom do zahraničia si online overte všetky povinnosti a poplatky, ktoré vás s dovozom vozidla zo zahraničia čakajú.
 • Hľadajte overeného a spoľahlivého predajcu. Ak si na celý proces netrúfate, zverte túto záležitosť spoločnosti, ktorá sa zaoberá dovozom áut zo zahraničia.
 • Dôležitá je komunikácia. Ak daný jazyk neovládate, určite sa obráťte na niekoho, kto daným jazykom plynule rozpráva. Komunikácia aj uzatvorenie obchodu tak prebehne plynulo a bezpečne.
 • Má auto platnú európsku homologizáciu? Pozor si dávajte najmä na autá dovezené z USA a Ázie.
 • Kúpno-predajnú zmluvu si dôkladne prečítajte. Pozor aj na “skryté” klauzuly.
 • Na mieste si preverte aj servisnú knižku; protokoly o vykonaných STK a EK; ak má vozidlo ťažné zariadenie, skontrolujte, či má štítok; výpis účtov za opravy (ak je k dispozícii); štítok s VIN číslom a pod.
 • Auto detailne skontrolujte a otestujte si ho skúšobnou jazdou.
 • Ak si kupujete nové vozidlo, určite odporúčame aj havarijné poistenie. Nestačí sa o auto iba dôkladne starať a rozmaznávať ho, dožičte mu poistenie v prípade havárie.

Tip: Viete, ako na ekologické a ekonomické čistenie auta?

Na záver

Dovoz auta zo zahraničia je komplikovaný proces, ktorý sa môže pretiahnuť aj na niekoľko týždňov. Preto je dobré byť pripravení. A hoci budete mať všetky povinnosti v malíčku, môžete natrafiť na predajcu–podvodníka a kúpiť mačku vo vreci.

Dobrou správou je, že dovozom vozidiel zo zahraničia sa venuje niekoľko firiem na Slovensku, preto stojí na zváženie, či celú záležitosť nezveriť do ich rúk. V konečnom dôsledku môžete ušetriť čas aj peniaze.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s: Eva Dedinská, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO: Pomôžeme vám s viditeľnosťou webu, marketingom, PPC reklamou.

 

 

You may also like