Zero waste stratégia: ako môžu firmy bojovať proti odpadom

Zero waste stratégia: ako môžu firmy bojovať proti odpadom

by spravca

,,Zero waste“ filozofia získala v posledných rokoch pozornosť ako zo strany jednotlivcov, tak aj firiem či médií. Môže za to enormný nárast produkcie odpadov. Skládky sú ,,zaplavené tonami“ odpadu a ich vplyv na životné prostredie je čoraz viditeľnejší. Veľké korporácie hľadajú spôsoby, ako minimalizovať jeho tvorbu a podporovať udržateľnosť.

Výhody pre firmy, ktoré si tento koncept osvoja, stoja za to

Hlavným cieľom stratégie ,,zero waste“ je čo najviac minimalizovať odpad, maximalizovať recykláciu, znížiť jeho celkovú spotrebu a zabezpečiť, aby sa výrobky znova mohli plnohodnotne použiť a tak sa dostali naspäť na trh alebo do prírody bez jej trvalého poškodenia. Pre spoločnosti to znamená prehodnotenie celej ,,firemnej politiky“ – od dodávateľov, výroby až po samotné zneškodnenie. Prináša to veľa benefitov:

  • Úspora nákladov: znížením množstva odpadu a recykláciou ušetríte peniaze, ktoré by ste inak ,,vyhodili“ na kúpu nových surovín, na ďalšie zdroje energie a na náklady spojené s jeho likvidáciou.
  • Prínosy pre životné prostredie: zníženie emisie skleníkových plynov, ochrana pôdy a vody pred znečistením, zachovanie prírodných zdrojov atď.
  • Väčšia efektívnosť: stratégia ,,nulového odpadu“ môže spoločnostiam pomôcť zefektívniť ich operácie a tým zvýšiť ich produktivitu a ziskovosť.
  • Vylepšenie reputácie a mena spoločnosti: v dnešnej dobe ,,záleží“ na planéte a preto spoločnosti, ktoré preukážu svoj záväzok k udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti, sú u spotrebiteľov obľúbené a uprednostnené pred inými značkami.
  • ,,Tímovosť“: táto stratégia môže podporiť tímovú prácu a spoluprácu medzi zamestnancami, čo vedie k zvýšenej pracovnej motivácii.

Tri hlavné stratégie aplikovania ,,Zero waste“ pre firmy

Cestou, ako do firmy implementovať „zero waste“ rozmýšľanie, je uplatniť isté zásady. Možnosťou sú tieto:

  1. Predchádzanie vzniku odpadu

Spoločnosti môžu minimalizovať tvorbu odpadu, napr. pri navrhovaní dizajnu produktov. Zvoliť také, ktoré vyžadujú menej zdrojov, sú odolnejšie a dajú sa ľahko opraviť. Zabaliť ich môžu do recyklovateľných alebo kompostovateľných materiálov, minimalizovať ich veľkosť. Zásoby v skladoch by mali podliehať efektívnej kontrole a riadiť ich tak, aby sa výrobky používali alebo predávali skôr, ako vyprší ich spotreba, funkčnosť alebo sa stanú zastaranými.

  1. Optimalizácia zdrojov

Zlepšiť efektívne využívanie zdrojov môžu firmy napr. investovaním do energeticky účinných zariadení. Pri výrobe je vhodné odstrániť zbytočné kroky či aktivity, popr. minimalizovať čas, za aký sa výrobok vyrobí. Dobre navrhnutý systém odpadového hospodárstva môže pomôcť efektívnejšie sledovať, triediť a riadiť odpad. Ak chce firma recyklovať materiály, musí v prvom rade uskutočňovať školenie pre zamestnancov, vedieť, ako správne vypisovať ohlásenie o odpadoch a ako správne triediť odpad, mať dostatok nádob na zhromažďovanie odpadov, popr. spolupracovať s firmami, ktoré majú recyklačné zariadenia. Tým ich odpad nemusí končiť na skládkach. 

  1. Iniciatívy obehového hospodárstva

Pod ,,obehovým hospodárstvom“ si predstavte ekonomický model, ktorý podporuje obnoviteľnosť materiálov a schopnosť, ako zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom.  Obehové hospodárstvo sa snaží aj zmeniť správanie spotrebiteľov, aby danú vec nevyužívali len jednorazovo. V rámci tejto stratégie môžu firmy využiť služby spätného odberu produktov. Tie umožňujú zákazníkom vrátiť výrobky na konci životnosti, ktoré sa následne buď recyklujú a znova použijú, popr. zmenia svoj účel použitia. Ak je váš produkt možné repasovať, mali by ste investovať do opravárenských stredísk, školiť technikov a vytvárať trh pre renovované výrobky. Tým predĺžite ich životný cyklus. Viete o firme, ktorej by sa hodil váš odpadový materiál? Vytvorte s nimi spoluprácu a podporte tak využívanie druhotných materiálov.

Plasty sa síce vyznačujú odolnosťou a ľahkosťou materiálu či nízkymi nákladmi na výrobu, podieľajú sa však aj na rastúcej globálnej odpadovej kríze. Dosiahnutie nulového odpadu je výzvou a zásadným krokom smerom k udržateľnejšej budúcnosti a školenie o odpadoch by sa malo stať súčasťou firemnej kultúry. Angažovať by sa mali aj vládne aj iné inštitúcie, ktoré na podporu podnikateľom môžu poskytovať finančné stimuly či technickú pomoc na rozbehnutie ,,zero waste“ konceptu.

 

 

You may also like